Velkommen til Højby Vandværk

Højby Vandværk blev stiftet som interessentskab i 1950 og den egentlige vandværksdrift kom igang i 1955.

Der blev optaget et lån på 80.000 kr til etableringen af værket, som nu kaldes Sydværket, og der var ved start 104 forbrugere.

I 1968 byggedes nyt vandværk på Hollufgårdsvej (Nordværket). På det tidspunkt var der 600 forbrugere.

Sydværket blev udvidet i 1975 med iltningstårn og ny boring.

Igen i 1991 sker der en om- og tilbygning til Sydværket med ny teknik og reaktionsbassin.

Nordværket gennemgår en større renovering i 1992.

Omkring dette tidspunkt sker der også en større udskiftning af ledningsnettet, hvor det ældste har ligget i jorden i omkring 40 år

I år 2000 opnås tilladelse til at etablere nye boringer ved Fuglekildehøj, til erstatning for boring ved Nordværket, som måtte lukkes.

På dette tidspunkt var der tilladelse til udpumpning af 210.000 kubikmeter vand pr. år og forbrugerantallet var steget til 1050.

Nu er vi omkring 1200 forbrugere og vi benytter primært de 2 boringer ved Fuglekildehøj og boringen på bakken bag Musiklegepladsen. Indvindingstilladelsen er fornyet med 185.000 kbm/år og vi udpumper normalt knap 120.000 kbm

 

 

AKTUELT

AKTUELT 

Nr. Lyndelse Vej trafik

Der er trængsel nede i jorden, når mange forsyningsledninger skal frem på samme sted. Senest kom Fjernvarme Fyn forbi med transmissionsledningen.
Den nye gæst i vejen skal respektere de bestående ledningsanlæg, og derfor er det aftalt med Fjernvarme Fyn, at de bekoster omlægningen af vores vandledning på nogle strækninger (link t kort), fordi man ikke kan zig-zakke med de store fjernvarmerør. Det vil desværre give fornyede gener for trafikken, hvilket vi og fjernvarmen beklager, og håber på forståelse for.

Pesticider i drikkevand er højaktuelt i medierne. Vi er heldige at have godt vand.

General orientering til forbrugerne om Højby Vandværk udarbejdes årligt og er tilgængeligt via dette link

PFAS

Vi har ikke PFAS i Højby Vandværks drikkevand. Yderligere info herom i linket

Generalforsamling Seneste blev afholdt d. 16. marts 2022.Referat kan læses via dette link
Næste generalforsamling onsd. 15.3.2023 i Forsamlingshuset

 

 

Driftsstatus

16.3.2023

Torsdag 16.3. må der forventes afbrydelse(r) i forsyningen på

  • Vænget Klaus Berntsens Vej 99  -  169.

En stophane er beskadiget og skal skiftes. Det betyder, at der lukkes for vænget, mens det står på. Vi lukker i kortest mulg tid

Vi håber at alle har fået varsel, så man er forberedt.

Under alle omstændigheder beder vi om forståelse for de gener, det måtte medføre.

 

 

 

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 48836