Velkommen til Højby Vandværk

Højby Vandværk blev stiftet som interessentskab i 1950 og den egentlige vandværksdrift kom igang i 1955.

Der blev optaget et lån på 80.000 kr til etableringen af værket, som nu kaldes Sydværket, og der var ved start 104 forbrugere.

I 1968 byggedes nyt vandværk på Hollufgårdsvej (Nordværket). På det tidspunkt var der 600 forbrugere.

Sydværket blev udvidet i 1975 med iltningstårn og ny boring.

Igen i 1991 sker der en om- og tilbygning til Sydværket med ny teknik og reaktionsbassin.

Nordværket gennemgår en større renovering i 1992.

Omkring dette tidspunkt sker der også en større udskiftning af ledningsnettet, hvor det ældste har ligget i jorden i omkring 40 år

I år 2000 opnås tilladelse til at etablere nye boringer ved Fuglekildehøj, til erstatning for boring ved Nordværket, som måtte lukkes.

På dette tidspunkt var der tilladelse til udpumpning af 210.000 kubikmeter vand pr. år og forbrugerantallet var steget til 1050.

Nu er vi omkring 1200 forbrugere og vi benytter primært de 2 boringer ved Fuglekildehøj og boringen på bakken bag Musiklegepladsen. Indvindingstilladelsen er fornyet med 185.000 kbm/år og vi udpumper normalt knap 120.000 kbm

 

 

AKTUELT

AKTUELT 

Vi har 33 brandhaner på vores ledningsnet. De skal udskylles en gang imellem, og det sker efter planen i uge 33 2022. Normalt har det ikke betydning for forsyningen, men der kan forekomme ubetydeligt "grumset" vand kritvarigt.

Pesticider i drikkevand er højaktuelt i medierne. Vi er heldige at have godt vand.

Man kan orientere sig i vandanalyser og pesticidindhold via disse links:

https://data.geus.dk/JupiterWWW/proeve.jsp?proeveid=2020008917

https://data.geus.dk/JupiterWWW/proeve.jsp?proeveid=2020008918

https://data.geus.dk/JupiterWWW/proeve.jsp?proeveid=2017005177

Man kan få uddybet ved henvendelse til formanden.

Generalforsamling 2022  blev afholdt i Forsamlingshuset d. 16. marts kl. 19:30.Referat kan læses via dette link

Vil du bruge regnvand til toiletskyl eller tøjvask
Hvis du har lyst til at eksperimentere med at bruge regnvandet, så kan du søge viden og inspiration på disse links. 
Byg Erfa Dansk Byggeri

Vil du have inspiration til grundvandsbeskyttelse ved at holde din have uden sprøjtemidler, kan du søge inspiration her.
og se en lille video her

 

 

Driftsstatus

24.6.2022
Målerkontrol.
Højby Vandværk A.m.b.A. er, som ejer af vandmålere til forbrugsafregning, underlagt Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme og tilhørende vejledning nr. 9464 om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug. Bekendtgørelsen beskriver, at vandforsyningen skal oprette en egenkontrol, der dokumenterer, at vandforsyningen løbende sikrer, at brugstolerancen for vandmålere ikke overskrides.
Vandforsyningen har tidligere benyttet periodisk udskiftning, hvor alle vandmålere er blevet udskiftet hver 6. år (i den nye bekendtgørelse skal dette ske hver 9. år). Med tanke på økonomi og miljø, har vandforsyningen valgt at ændre metode til statistisk målerkontrol, hvor alle vandforsyningens målere inddeles i ensartede partier. Efter 9 år i drift, udtages ved tilfældig udvælgelse en gruppe målere fra partiet. De udvalgte vandmålere udskiftes med nye vandmålere og de nedtagne målere sendes til kalibrering på et akkrediteret målerlaboratorium. Resultatet af kalibreringen afgør, hvor længe partiet fortsat må være i brug inden næste stikprøvekontrol. Resultaterne fra afprøvningen bliver ikke brugt til regulering af den enkelte forbrugers regning.

Udtagning af målere til kontrol foregår henover sommeren 2022.

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 40790